Úvod   LDO   Ředitelství, výuka, školné   Učitelé   Nástěnka pro učitele   Zápisy z porad   RVP   Českopolský projekt   Projekt OKD Amerika   Českonorský projekt 
 Fotogalerie   Video   Diskuzní fórum   Napište nám   Ke stažení   Úřední deska 
Rámcové vzdělávací plány

13.6.2008
Přesto, že je pátek třináctého, dovoluji si dokončit a pro vaše potřeby zveřejnit definitivní pracovní verzi našeho ŠVP. Takto to odesílám koordinačnímu týmu k posouzení a k rozboru. JT

Všeobecné informace

Naše škola se stala pilotní školou rámcového plánování základního uměleckého vzdělávání. Je jednou z mála škol v české republice, které se dostalo té cti spoluvytvářet zásadní dokument českého školství.
Jde o skutečně mimořádné uznání naší dosavadní práce. Asi to děláme dobře!


Na této stránce budeme uveřejňovat vše, co s rámcovým vzděláváním uměleckého školství souvisí.

Děti i rodiče budou určitě na vše zvědaví. Vzhledem k tomu, že oficiální místa zatím pro informovanost pedagogů, dětí i rodičů přílišnou aktivitu nevyvíjejí, musíme to udělat za ně. Rozhodně se ale zdá, že zavedením rámcového plánování se začne úroveň výuky v ZUŠ postupně ještě zvyšovat, takže bychom mohli nejenom konkurovat ostatním zemím, my bychom se znovu mohli stát evropským vzorem uměleckého vzdělávání.


Průběžné informace lze nalézt například na této adrese
Asociace základních uměleckých škol ČR. Vlevo dole je odkaz RVP ZUV. Jedná se ale prozatím o pouze informativní dokumenty, které jsou průběžne aktualizovány a doplňovány.

Celý projekt je ještě příliš mladý na to, aby se to nějak projevilo ve škole. Pro děti se v žádném případě vůbec nic nezmění. Prozatím jediným rozdílem proti dosavadnímu životu školy bude to, že učitelé budou intetnzivně jezdit na konference, semináře, přednášky, sami budou mnohé vzdělávací aktivity pořádat, budou předávat informace dále.

Rýmařov se stane skutečným centrem pedagogického vzdělávání. Budou za námi jezdit učitelé z celé republiky, aby se z našich zkušeností poučili.

V rámci projektu, na kterém usilovně pracujeme, bychom měli začít jezdit na zahraniční jazykové kurzy a posléze na zahraniční stáže do zemí, kde již rámcové plánování probíhá. Získané zkušenosti třeba bude možné použít i u nás.


Harmonogram prací

Podle předpokládaného harmonogramu prací by všechny ZUŠ v České republice měly podle svých školních vzdělávacích plánů učit od 1.9.2012.

Vzdělávání poskytované základními uměleckými školami je nedílnou součástí výchovně vzdělávací soustavy. Jedná se o komplexní odborné studium poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Studium na základních uměleckých školách svým obsahem předjímá obsah vzdělávání na středních a vysokých odborných školách uměleckého i pedagogického zaměření.
Důležitou prioritou pro základní umělecké vzdělávání se v současné době stává vytvoření rámcového vzdělávacího programu, který umožní školám vytvořit si svůj vlastní, školní vzdělávací program a tím zároveň realizovat své vize v přístupu k uměleckému vzdělávání, jinak řečeno „profilovat“ svoji školu.
První etapa vlastní tvorby Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání (dále RVP ZUV) byla zahájena v červenci roku 2005 a ukončena byla v prosinci téhož roku. Během této etapy byla vytvořena rámcová struktura dokumentu a pracovní podoba úvodních kapitol. Součástí tvorby bylo i připomínkové řízení, v němž se ředitelé ZUŠ vyjádřili k navrhované struktuře a pokusili se navrhnout i dílčí obsahová i koncepční řešení.
Druhá etapa tvorby zahrnuje kalendářní rok 2006. V této etapě by mělo dojít především k dotvoření úvodních kapitol dokumentu, vytvoření části dokumentu věnované problematice vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a vytvoření pracovní podoby kapitol věnovaných jednotlivým uměleckým oborům – jejich vzdělávacím obsahům a učebním plánům.
Třetí etapa tvorby je plánována na rok 2007 – 2008 a zahrnuje dotvoření RVP ZUV do finální podoby, pilotní ověření tvorby školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) a vytvoření Manuálu pro tvorbu ŠVP.
V prvním pololetí roku 2007 (leden – srpen) se přepokládá dotvoření pracovní podoby RVP ZUV a připomínkové řízení k tomuto dokumentu . Vyhodnocení připomínkového řízení by mělo přinést podněty pro dopracování dokumentu tak, aby v září roku 2007 byla připravena 1. pracovní varianta RVP ZUV.
První pracovní varianta dokumentu poslouží k pilotnímu ověřování tvorby školních vzdělávacích programů na pilotních školách .Toto ověřování bude trvat celý školní rok 2007/ 2008 (tj. září 2007 až srpen 2008). Smyslem pilotního ověřování by mělo být potvrzení schopnosti škol vytvořit si svůj ŠVP, zároveň dotvořit na základě podnětů, připomínek a zkušeností RVP ZUV do finální podoby a vytvořit Manuál pro tvorbu ŠVP. Závěrečná podoba RVP ZUV by měla být hotova v prosinci 2008 s následným schválením na počátku roku 2009.
Další období (2009/2010) by mělo být ve znamení masivní kampaně zahrnující školení k problematice RVP ZUV a tvorbě ŠVP - školy by měly průběžně vytvářet své ŠVP a ověřovat je v praxi. Od září roku 2011 se počítá se zavedením povinnosti učit podle vlastního ŠVP pro všechny základní umělecké školy.zdroj:stránky Asociace základních uměleckých škol ČR